บริษัทดําเนินกิจการเกี่ยวกับอะไร?

บริษัทเป็นสถาบันการเงิน ดําเนินกิจการภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝากเงินกับบริษัทได้รับการคุ้มครองหรือไม่?

ผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เฉกเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ

บริษัทมีสาขาอื่นอีกหรือไม่?

บริษัทไม่มีสาขา ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารเดอะเอสซีเพลส ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

บริษัทให้สินเชื่อเพื่อ refinance จากสถาบันการเงินอื่นได้หรือไม่?

ได้

ลูกค้าสินเชื่อจะชําระดอกเบี้ยให้บริษัทได้ช่องทางใดบ้าง?

บริษัทอํานวยความสะดวกให้ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถโอนชําระค่าดอกเบี้ยให้บริษัทผ่านทางธนาคารที่บริษัทมีบัญชีอยู่โดยไม่ต้องมาชําระที่ที่ทําการของบริษัท