สนใจสมัครสินเชื่อเอสเบ

ข้อมูลเบื้องต้น

(** ตัวเลือกนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด