Saving SBEY

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก

บริการเงินฝากเอสเบ
บริการเงินฝากเอสเบ

เอสเบ ให้บริการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคล ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน" โดยกำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปีและ ไม่สามารถถอนก่อนกำหนด

ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป

ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่า เงินฝากของท่าน มั่นคง ปลอดภัย พร้อมผลตอบแทนสูง

Deposit Receipt

ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน"

Deposit Minimum

ฝากประจำขั้นต่ำ 1 ปี

DPA

ได้รับความคุ้มครอง

Deposit_Interest_Choice

เลือกรับดอกเบี้ยได้

บริการเงินฝากเอสเบ

เอสเบ ให้บริการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคล ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน" โดยกำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปีและ ไม่สามารถถอนก่อนกำหนด

ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

1. อัตราดอกเบี้ย กรณีเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

จำนวนเงิน (บาท) ≥ 1 ปี ≥ 2 ปี ≥ 3 ปี ≥ 4 ปี ≥ 5 ปี
100,000 - 2,999,999 2.70 3.20 3.20 3.45 3.70
3,000,000 - 4,999,999 2.95 3.20 3.45 3.70 3.95
ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป 2.95 3.20 3.45 3.70 3.95

2. อัตราดอกเบี้ย กรณีเลือกรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)

จำนวนเงิน (บาท) ≥ 1 ปี ≥ 2 ปี ≥ 3 ปี ≥ 4 ปี ≥ 5 ปี
1,000,000 - 2,999,999 2.60 3.10 3.10 3.35 3.60
ตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไป 2.85 3.10 3.35 3.60 3.85

3. อัตราดอกเบี้ย กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน

จำนวนเงิน (บาท) ≥ 1 ปี ≥ 2 ปี ≥ 3 ปี ≥ 4 ปี ≥ 5 ปี
1,000,000 - 2,999,999 2.50 3.00 3.00 3.25 3.50
ตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไป 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75

* อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขบริการเงินฝาก

 1. บริษัทฯ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน และนับรวมเป็นวงเงินเดียวกัน ให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือบริษัทฯ เห็นควรให้จัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกัน
 2. บริษัทฯ บวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 0.25 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ประกาศข้างต้น สำหรับผู้ฝากเงินรายเดิมที่ต่อใบรับฝากเงิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567 และมีระยะเวลาในการฝากใหม่ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 3. ใบรับฝากเงิน(Deposit Receipt)ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และไม่สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้
 4. เงื่อนไขการฝากเงินโดยใช้ใบรับฝาก (Deposit Receipt) และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินใด ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ หรือ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด
 5. อัตราดอกเบี้ยสำหรับใบรับฝากที่เกินกำหนด บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
 6. กรณีเป็นแคมเปญเงินฝาก อาจมีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่แตกต่างจากรายละเอียดใดๆข้างต้น โปรดศึกษารายละเอียดในแคมเปญเป็นสำคัญ
 7. ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) นี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คำนวณเงินฝากประจำ

ผลการคำนวณ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

xx,xxx .-

xx,xxx .-

xx,xxx .-

* ผลการคำนวณข้างต้นเป็นผลการคำนวณตัวอย่างเท่านั้น

1 . ฝากเงินกับเอสเบ ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ?

ผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

2 . ฝากเงินกับเอสเบ ถอนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ฝากเงินกับเอสเบเป็นรูปแบบการฝากประจำสามารถถอนได้เมื่อครบกำหนดเท่านั้น

3 . รูปแบบการรับดอกเบี้ยมีแบบไหนบ้าง ?

 • การเลือกรับดอกเบี้ยเงินฝากเอสเบ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
 • 1. เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้ฝากที่ฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • 2. เลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับผู้ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 • โดยอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันจากจำนวนเงินฝาก รูปแบบการรับดอกเบี้ยและระยะเวลาในการฝาก