เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ยินดีเสนอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่ท่าน ด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ในรูปเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

• ระยะเวลาเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

• การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ตามความสามารถของผู้กู้

• อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MLR ของบริษัทฯ

• หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้)

MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.75%
MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.15%
สูงสุดไม่เกิน 24.00%
ข้อมูลล่าสุด 1 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

• เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

• อัตราค่าบริการต่างๆ

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมปัจจุบัน

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมย้อนหลัง