เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินกิจการได้อย่าง ต่อเนื่องและมีความคล่องตัว บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด ยินดีเสนอสินเชื่อด้วยเงื่อนไขง่ายๆ ในรูปเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

• ระยะเวลาเงินกู้ 3 – 10 ปี

• การผ่อนชำระเป็นงวด ๆ หรือตามกระแสเงินสดของโครงการ

• อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงอัตรา MLR ของบริษัทฯ

• หลักประกัน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ (เงินกู้)

MLR – ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ต่ำสุด 8.75%
MRR – ลูกค้ารายย่อยชั้นดี ต่ำสุด 8.15%
สูงสุดไม่เกิน 24.00%
ข้อมูลล่าสุด 1 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

• เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

• อัตราค่าบริการต่างๆ

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมปัจจุบัน

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมย้อนหลัง