สินเชื่อเพื่อการบริโภค

เป็นสินเชื่อให้กู้ยืมเงินสำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหรือทำธุรกิจส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต เพื่อ Refinance เพื่อซื้อทรัพย์สินหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ย MLR - ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีร้อยละ 9.25 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย MRR - ลูกค้ารายย่อยชั้นดี  ร้อยละ 8.65 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) 
 • *ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ไม่เกิน 2 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน ต่อเนื่องกัน

เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (ถ่ายสำเนาเท่าต้นฉบับ)
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สำเนาใบเสร็จผ่อนดาวน์ / ใบจอง

กรณีของสินเชื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว

 • สำเนาแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

กรณีไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหรือใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 12 เดือน ถึง 30 ปี

ค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ

 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่ออยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของจำนวนเงินให้กู้
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน คำนวณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่าประกันคุ้มครองหนี้ เป็นไปตามที่บริษัทประกันเรียกเก็บ
 • ค่างานทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 2,750 บาท (รวมค่าเดินทาง) กรณีมีหลายโฉนด/ทะเบียน บวกเพิ่มโฉนด/ทะเบียนละ 750 บาท
 • ค่างานทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 3,750 บาท บวกกับค่าเดินทาง เรียกเก็บตามจริง กรณีมีหลายโฉนด/ทะเบียน บวกเพิ่มโฉนด/ทะเบียนละ 750 บาท

ค่าใช้จ่ายกับหน่วยงานราชการ

 • ค่าอากรแสตมป์ มีอัตราร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าจดจำนองมีอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

คำนวณสินเชื่อ

*อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ผลคำนวณ

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

xx,xxx .-

สนใจขอสินเชื่อเอสเบ

* ผลการคำนวณข้างต้นเป็นผลการคำนวณตัวอย่างเท่านั้น

* อัตราดอกเบี้ย เปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของบริษัท

สนใจสินเชื่อเอสเบ ปรึกษาฟรี !!