อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 24 ส.ค. 63

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 3 ส.ค. 63

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 ก.ย. 62

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 ส.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 ก.ค. 62

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 17 มิ.ย. 62

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 เม.ย. 62

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 ก.ย. 61

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 ก.พ. 61

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 พ.ค. 60

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ม.ค. 60

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 ก.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 20 มิ.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 พ.ค. 59

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 19 เม.ย. 59

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 23 ก.พ. 59

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 ต.ค. 58

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 พ.ค. 58

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 ต.ค. 57

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 ม.ค. 57

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 5 ก.ย. 56