เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน

บุคคลธรรมดา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

• สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

• สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) ถ้าไม่มีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ไม่เกิน 2 เดือน) นับจากปัจจุบัน

• สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน ต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ / นิติบุคคล

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

• สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

• สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

• สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 12 เดือน

เอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์

• สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (ถ่ายสำเนาเท่าต้นฉบับ)

• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

• สำเนาใบเสร็จผ่อนดาวน์ / ใบจอง

กรณีของสินเชื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว

• สำเนาแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง

• สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

• ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

กรณีไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

• สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหรือใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลัง 12 เดือน

• สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

คำแนะนำ: รายละเอียดที่นำเสนอเป็นข้อมูลเบื้องต้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม