บริษัทให้บริการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลในรูปแบบ “ใบรับฝากเงิน” (Deposit Receipt) โดยกำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปีและห้ามถอนก่อนกำหนด

ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2559

บริษัทคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ฝากเงินเป็นอย่างยิ่ง และได้กำหนดรูปแบบเพื่อให้ผู้ฝากได้รับทางเลือกที่เหมาะสมในการออมเงิน ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยฝากประจำรายปีซึ่งผู้ฝากสามารถเลือกสรรการรับดอกเบี้ยรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด เพื่อให้ผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อความมั่นคงในอนาคต

• อัตราดอกเบี้ย ใบรับฝากเงิน

เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564

• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากย้อนหลัง

• ประกาศอัตราค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก

ประกาศครั้งที่ 2/2564 เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

• สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA)