บริการเงินฝากเอสเบ
บริการเงินฝากเอสเบ

เอสเบ ให้บริการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคล ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน" (Deposit Receipt)

โดยกำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปีและ ไม่สามารถถอนก่อนกำหนด

ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป

ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่า เงินฝากของท่าน มั่นคง ปลอดภัย พร้อมผลตอบแทนสูง

ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน"

ฝากประจำขั้นต่ำ 1 ปี

ได้รับความคุ้มครอง

เลือกรับดอกเบี้ยได้

เอสเบ บริการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคล ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน" (Deposit Receipt) โดยกำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปีและไม่สามารถถอนก่อนกำหนด

ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

1. อัตราดอกเบี้ย กรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน

จำนวนเงิน (บาท) ≥ 1 ปี ≥ 2 ปี ≥ 3 ปี ≥ 4 ปี ≥ 5 ปี
1,000,000 - 2,999,999 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
ตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไป 2.00 2.25 2.75 3.00 3.25

2. อัตราดอกเบี้ยกรณีเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

จำนวนเงิน (บาท) ≥ 1 ปี ≥ 2 ปี ≥ 3 ปี ≥ 4 ปี ≥ 5 ปี
100,000 - 2,999,999 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00
3,000,000 - 4,999,999 2.00 2.25 2.75 3.00 3.25
ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป 2.00 2.25 3.00 3.25 3.50

*อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขบริการเงินฝาก

  • 1. บริษัทฯ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเดียวกันและนับรวมเป็นวงเงินเดียวกันให้กับบุคคลที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือบริษัทฯเห็นควรให้จัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกัน
  • 2. การรับฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) ต่อ 1 ฉบับ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปสามารถเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือนหรือเมื่อครบกำหนดได้
  • 3. ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และไม่สามารถถอนก่อนครบกำหนด
  • 4. เงื่อนไขการฝากเงินโดยใช้ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ และสถาบันคุ้มครองเงินฝากกำหนด
  • 5. การรับฝากเงินโดยที่ถอนภายหลังจากวันที่กำหนด บริษัทฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
  • 6. ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt) นี้ได้ความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คำนวณเงินฝากประจำ

ผลการคำนวณ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

xx,xxx .-

xx,xxx .-

xx,xxx .-

* ผลการคำนวณข้างต้นเป็นผลการคำนวณตัวอย่างเท่านั้น

1. ฝากเงินกับเอสเบ ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ?

ผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

2. ฝากเงินกับเอสเบ ถอนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่?

ไม่ได้
ฝากเงินกับเอสเบเป็นรูปแบบการฝากประจำสามารถถอนได้เมื่อครบกำหนดเท่านั้น

3. รูปแบบการรับดอกเบี้ยมีแบบไหนบ้าง?

  • การเลือกรับดอกเบี้ยเงินฝากเอสเบ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
  • 1. เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้ฝากที่ฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
  • 2. เลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับผู้ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
  • โดยอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันจากจำนวนเงินฝาก รูปแบบการรับดอกเบี้ยและระยะเวลาในการฝาก