สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทอาจจะไม่สามารถทำทุกเรื่องได้ แต่บริษัทจะพยายามขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นสากล