หมายเหตุ: บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด เป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด และได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์จาก www.lpcredit.co.th เป็น www.sbeycf.com ทั้งนี้เงินฝากของผู้ฝากยังคงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดิมทุกประการ

 บริการเงินฝาก

บริการด้านเงินฝากด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า รับดอกเบี้ยคงที่ตามระยะเวลาฝาก และได้รับการคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝาก

รายละเอียดเพิ่มเติม