บริการเงินฝากเอสเบ
บริการเงินฝากเอสเบ

เอสเบ ให้บริการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคล ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน" (Deposit Receipt)

โดยกำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปีและ ไม่สามารถถอนก่อนกำหนด

ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป

ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่า เงินฝากของท่าน มั่นคง ปลอดภัย พร้อมผลตอบแทนสูง

ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน"

ฝากประจำขั้นต่ำ 1 ปี

ได้รับความคุ้มครอง

เลือกรับดอกเบี้ยได้

เอสเบ บริการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคล ในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน" (Deposit Receipt) โดยกำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปีและไม่สามารถถอนก่อนกำหนด

ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

1. อัตราดอกเบี้ย กรณีเลือกรับดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด

จำนวนเงิน (บาท) ≥ 1 ปี ≥ 2 ปี ≥ 3 ปี ≥ 4 ปี ≥ 5 ปี
1,000,000 - 2,999,999 2.70 3.20 3.20 3.45 3.45
3,000,000 - 4,999,999 2.75 3.20 3.20 3.45 3.70
ตั้งแต่ 5,000,000 2.95 3.20 3.20 3.45 3.70

2. อัตราดอกเบี้ย กรณีเลือกรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม)

จำนวนเงิน (บาท) ≥ 1 ปี ≥ 2 ปี ≥ 3 ปี ≥ 4 ปี ≥ 5 ปี
1,000,000 - 2,999,999 2.60 3.10 3.10 3.35 3.35
ตั้งแต่ 3,000,000 ขึ้นไป 2.85 3.10 3.10 3.35 3.60

3. อัตราดอกเบี้ยกรณีเลือกรับดอกเบี้ยทุกเดือน

จำนวนเงิน (บาท) ≥ 1 ปี ≥ 2 ปี ≥ 3 ปี ≥ 4 ปี ≥ 5 ปี
100,000 - 2,999,999 2.50 3.00 3.00 3.25 3.25
ตั้งแต่ 3,000,000 2.75 3.00 3.00 3.25 3.50

*อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขบริการเงินฝาก

  1. บริษัทฯ จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเดียวกันและนับรวมเป็นวงเงินเดียวกัน ให้กับลูกค้าที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือบริษัทฯ เห็นควรให้จัดกลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกัน
  2. ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป และไม่สามารถถอนก่อนครบกำหนดได้
  3. เงื่อนไขการฝากเงินโดยใช้ใบรับฝาก (Deposit Receipt) และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินใด ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ หรือ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด
  4. อัตราดอกเบี้ยสำหรับใบรับฝากที่เกินกำหนด บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
  5. ใบรับฝากเงิน (Deposit receipt)นี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คำนวณเงินฝากประจำ

ผลการคำนวณ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

xx,xxx .-

xx,xxx .-

xx,xxx .-

* ผลการคำนวณข้างต้นเป็นผลการคำนวณตัวอย่างเท่านั้น

1. ฝากเงินกับเอสเบ ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ?

ผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ

2. ฝากเงินกับเอสเบ ถอนก่อนครบกำหนดได้หรือไม่?

ไม่ได้
ฝากเงินกับเอสเบเป็นรูปแบบการฝากประจำสามารถถอนได้เมื่อครบกำหนดเท่านั้น

3. รูปแบบการรับดอกเบี้ยมีแบบไหนบ้าง?

  • การเลือกรับดอกเบี้ยเงินฝากเอสเบ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
  • 1. เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้ฝากที่ฝากเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
  • 2. เลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด สำหรับผู้ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
  • โดยอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันจากจำนวนเงินฝาก รูปแบบการรับดอกเบี้ยและระยะเวลาในการฝาก